AUT VIAM INVENIAM AUT FACIAM
[owt WEE-ahm in-WEH-nee-ahm owt FAH-kee-ahm]
במקום שבו השאיפה שם תמצא גם הדרך

...בזאת מוקמת קרן להענקת מלגות לסטודנטים מצטיינים – במיוחד בהיבטי יצירתיות וחדשנות – מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון

תוענק מלגה מדי שנה – לסטודנט יחיד , ותהייה שוות ערך לשכר לימוד שנתי בטכניון.

המועמדים למלגה יהיו מתואר ראשון בפקולטה. בכל שנה שלישית ניתן לבחור – לחילופין – מועמדים גם מתואר שני.

המועמדים למלגה ומקבל המלגה הסופי מביניהם, יבחרו על ידי ועדת שיפוט של הפקולטה.

המועמד הנבחר יאופיין במצוינות אקדמית במהלך לימודיו בפקולטה ובנוסף בחדשנות ויצירתיות בפרויקט או ברצף הפרויקטים הטכנולוגיים, המדעיים והסביבתיים אשר הציג בפני ועדת הפרס.

מידי שנה – יוכרז מקבל המלגה השנתי – במסגרת הטקס הפקולטי לחלוקת המלגות והפרסים.

תעוד מקבל המלגה השנתי ושיקולי והחלטות הוועדה להענקת הפרס וכן תאור הפרויקט הזוכה [באם הוגש] יוצגו באתר הקרן, במשותף עם תעוד הזוכים בעבר.

תמונת הזוכה

זוכה הפרס לשנת 2019: אלון דוד ארגמן

לרשימה המלאה של זוכי המלגות